Novosti

12. prosinca 2016.

Opis poslova, podaci o plaći i datumu razgovora sa kandidatima

Opis poslova, podaci o plaći i datumu razgovora sa kandidatima - pogonski električar i glavni blagajnik.
                                         
OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI I DATUMU RAZGOVORA S KANIDATIMA
 
Naziv radnog mjesta: POGONSKI ELEKTRIČAR
Redovni radni zadatci:
 • redovito održavanje, kontroliranje, popravak svih rasvjetnih tijela u Ustanovi, dekorativne rasvjete, električnih uređaja (sušila za ruke, bojleri, čistači, usisavači i sl.), svih elektroinstalacija u Ustanovi, aneksu i agregatima, glavne razdjelnice, glavne sklopke i osigurača cugova (30 + 13 kom.) u velikoj i maloj dvorani, pogona platna u velikoj i maloj dvorani, pokretnih mehaničkih praktikabala na pozornici velike dvorane, vrata orgulja
 • izrada produžnih kabela i raznih priključaka za sve potrošače električne energije
 • instalacija regulirane rasvjete: dimmera (uređaja za reguliranje) scenske i koncertne rasvjete, uređaja i strojeva koji su priključeni na reguliranu rasvjetu, koncertnog i radnog svjetla
 • kontroliranje rada nužne rasvjete
 • kontroliranje ispravnosti svih priključaka električne energije, rada svih dizala i popravak manjih kvarova
 • instaliranje novih vodova i priključaka električne energije
 • periodično održavanje, provjeravanje ispravnosti razvodnih ormara
 • svakodnevna provjera i djelomično održavanje agregata i trafostanice
 • rad na terminima postave, na pokusima i u programima
 • sudjelovanje u tehničkoj pripremi programa, postavljanje scenske rasvjete i rukovanje njome
 • vožnja teretnog dizala (odgovornost za stvari na dizalu, sigurnost i nesmetan rad)
 • postavljanje scenske rasvjete (lampice,dodatna rasvjeta i kabliranje...)
 • ispomoć u klimatizacijskom postrojenju kod instalacija i remonta elektromotora
 • ispomoć majstorima tona za provođenje mrežnih  i strujnih kabela
 • ispomoć na pultu scenske rasvjete
 • za vrijeme održavanja programa, rad u propisanoj odjeći
 • izvršavanje aktivnosti i radnji potrebnih za obavljanje prethodno opisanih poslova radnog mjesta.
Odgovornost i izvanredni zadatci:
 • odgovara za povjerena sredstva i predmete rada te za uredno, pravodobno i točno izvršavanje radnih zadataka prema pravilima struke
 • informacije koje sazna u svojem radu čuva kao poslovnu tajnu
 • obavlja druge poslove i izvanredne radne zadatke po nalogu ravnatelja u okviru svoje stručne spreme i stečenog znanja
 • odgovara voditelju Odjela tekućeg i investicijskog održavanja.
PODACI O PLAĆI:
Osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i  osnovice  za izračun plaće u visini od 3.620,00 kn bruto, uvećan 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
Koeficijent: SSS 1,80
 
Naziv radnog mjesta: GLAVNI BLAGAJNIK
 
Redovni radni zadatci:
 • obavljanje blagajničkog poslovanja (gotovinske uplate i isplate)
 • preuzimanje i predavanje u banku dokumenata i novčanih sredstava
 • preuzimanje novca od prodanih programa i polog istog u blagajnu
 • na osnovi potpisanih rješenja i evidencija o radu službi, sastavljanje liste plaća i drugih primanja zaposlenika, obrađivanje podataka o plaćama zaposlenika s obzirom na ostvarivanje prava s osnove zdravstvenog i mirovinskog osiguranja i za stjecanje prava na dječji dodatak, ispostavljanje naloga za povrat sredstava
 • prikupljanje evidencije radnih sati i druge dokumentacije za obračun plaća, unos podataka u sustav obračun plaća
 • na osnovi doznake, obračunavanje bolovanja (svih vrsta)
 • izrada i knjiženje plaća i drugog dohotka, u skladu sa zakonskim propisima i pravilima struke
 • praćenje i primjena zakonske regulative iz područja obračuna plaća
 • izrada svih izvješća za eksterne korisnike (za potrebe banaka, mirovinskih fondova i drugih)
 • interno izvještavanje i izvještavanje prema nadležnim institucijama
 • vođenje knjigovodstva OS-a i sitnog inventara
 • ostali računovodstveni poslovi
 • izvršavanje aktivnosti i radnji potrebnih za obavljanje prethodno opisanih poslova radnog mjesta.
Odgovornost i izvanredni zadatci:
 • odgovara za povjerena sredstva i predmete rada te za uredno, pravodobno, točno i zakonito izvršavanje radnih zadataka prema pravilima struke
 • informacije koje sazna u svojem radu čuva kao poslovnu tajnu
 • obavlja druge poslove i izvanredne radne zadatke po nalogu ravnatelja u okviru svoje stručne spreme i stečenog znanja
 • odgovara voditelju Odjela financija i računovodstva.
PODACI O PLAĆI:
Osnovna plaća je umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i  osnovice  za izračun plaće u visini od 3.620,00 kn bruto, uvećan 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.
 
Koeficijent: SSS 2,05
 
Razgovori s kandidatima održati će se  u prostorijama Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, a o točnom datumu i vremenu razgovora kandidati će biti obaviješteni putem maila.